Regulamin

WYPOŻYCZALNI  SPRZĘTU  SPORTOWEGO

logo-duze

Szklarska Poręba – Polana Jakuszycka
 tel. +48 668 667 088
e-mail: kontakt@stacjajakuszyce.pl

 

SPRZĘT sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni.

Przed zawarciem ustnej umowy wypożyczenia Klient ma obowiązek zapoznania się treścią niniejszego regulaminu w szczególności z prawami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926).

Klient zawiera z Pro Progress Beata Lepka z siedzibą w Szklarskiej Porębie umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

 1. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta przygotowany sprzęt sportowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.
 2. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 3. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który minimum jeden dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem lub wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię, w przypadku nie posiadania dokumentu.
 4. Wysokość kaucji jest wartością sprzętu.
 5. Wypożyczalnia może według własnego uznania zadecydować, jaką wybrać formę zabezpieczenia, może też zaproponować inną.
 6. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni.
 7. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
 8. Klient zawierając umowę potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 9. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym przy wypożyczeniu. Zwrot sprzętu następuje w wypożyczalni.
 10. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
 11. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
 12. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 13. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
 14. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest 8 godzin. Przedłużenie wynajmu o jedną godzinę powoduje naliczenie dodatkowej odpłatności. Opłaty za wypożyczenie sprzętu, wysokość kaucji oraz opłata za dostarczenie i odbiór sprzętu ustalone są w cenniku.
 15. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt.
 16. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w całości z chwilą upływu terminu zwrotu. Klient, który nie wpłacał kaucji zobowiązany jest zwrócić wypożyczalni wartość sprzętu najpóźniej w chwili upływu terminu zwrotu.
 17. W przypadku, kiedy klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie i nie poinformuje (telefonicznie lub mailowo) o decyzji przedłużenia na kolejną dobę, sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
 18. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 19. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie (zarówno ramy jak i osprzętu) i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku. Klient, który nie wpłacał kaucji, w przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
 20. Miejscem wykonania umowy wypożyczenia sprzętu jest Szklarska Poręba-Jakuszyce.
 21. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Jeleniej Górze.
 22. Wypożyczalnia ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy wypożyczenia sprzętu. Powyższe prawo oparte jest na art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926). Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania,
 23. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. 1971 nr 27 poz. 252 z późniejszymi zmianami)

 

Wszelkie uwagi dotyczące pracy wypożyczalni należy kierować pisemnie na adres:

Pro Progress Beata LepkaSalomon Usage until 03/2016
58-580 Szklarska Poręba
ul: Górna 8/8
lub drogą mailową: kontakt@stacjajakuszyce.pl

Regulamin – wersja do pobrania PDF

Warto zapoznać się z regulaminem korzystania z tras biegowych
ONBIB Jakuszyce

biegpiastow-footer

Na górę ↑

Możliwość komentowania jest wyłączona.