/
REZERWACJA NOCLEGÓW: + 48 668 667 088

Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI STACJA JAKUSZYCE

Przed zawarciem umowy wypożyczenia Klient ma obowiązek zapoznania się treścią regulaminu oraz cennikiem i jeżeli akceptuje ich postanowienia może przystąpić do wypożyczenia sprzętu. Klient zawiera z firmą Pro Progress Beata Lepka, prowadzącą działalność w Wypożyczalni Stacja Jakuszyce, pod adresem Jakuszyce 8B, Szklarska Poręba, umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

Sprzęt sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Wypożyczalni.

1. W celu wypożyczenia sprzętu sportowego Klient musi przedstawić dwa, ważne dokumenty tożsamości ze zdjęciem lub wpłacić kaucję, która stanowi równowartość wypożyczonego sprzętu. Przy wypożyczeniu roweru na dłużej niż jeden dzień kwota wypożyczenia musi zostać uregulowana kartą płatniczą w dniu pobrania sprzętu. Wypożyczalnia decyduje, jaką wybrać formę zabezpieczenia i płatności, może też zaproponować inną.

2. Jeżeli pracownik Wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.

3. Odbierając wypożyczany sprzęt, Klient powinien upewnić się, że otrzymany przez niego sprzęt nie jest wadliwy, jest kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

4. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta przygotowany sprzęt sportowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.

5. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

6. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go z zachowaniem ostrożności i zgodnie z przeznaczeniem.

7. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność. Za uszkodzenia niebędące wynikiem naturalnego zużycia sprzętu oraz jego zdekompletowanie winę ponosi Klient, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą sprzętu. Wysokość szkody ustala Wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia Wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku. Klient, który nie wpłacał kaucji, w przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje się uregulować ustaloną przez Wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.

8. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu, modyfikacji, ani wymiany części w wypożyczonym sprzęcie. Na rowerach elektrycznych zabrania się montowania jakichkolwiek akcesoriów dodatkowych.

9. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z powierzonego sprzętu pracownikowi Wypożyczalni i odstawienia sprzętu do miejsca wypożyczenia w przypadku stwierdzenia podczas użytkowania jakiejkolwiek usterki.

10. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta, a odpowiedzialność za sprzęt nadal spoczywa na Kliencie.

11. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.

12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania sprzętu sportowego przez Klienta. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

13. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie Wypożyczalni.

14. Klient zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w określonym w formularzu czasie, w stanie nie pogorszonym niż w momencie jego wypożyczenia, pomijając naturalne ślady użytkowania.

15. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Klient zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.

16. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu są godziny pracy Wypożyczalni. Niezapowiedziane przedłużenie wynajmu o każdą kolejną rozpoczętą godzinę powoduje naliczenie dodatkowej odpłatności (10 zł/h). Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt.

17. Chęć przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Kliena należy zgłosić Wypożyczalni najpóźniej w dniu zwrotu określonym w formularzu wypożyczenia. Przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu przez Klienta wymaga akceptacji Wypożyczalni.
a) W przypadku akceptacji przez Wypożyczalnię, przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty, ustalonej na podstawie obowiązującego w momencie wypożyczenia cennika.
b) W przypadku nie zwrócenia wypożyczonego sprzętu w określonym umową czasie, przy braku akceptacji przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczalnię, lub nie poinformowaniu Wypożyczalni o przedłużeniu, sprawa zostanie zgłoszona do polskich organów ścigania.

18. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient, który wpłacił kaucję upoważnia Wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w całości z chwilą upływu terminu zwrotu. Klient, który nie wpłacał kaucji zobowiązany jest zwrócić Wypożyczalni wartość sprzętu najpóźniej w chwili upływu terminu zwrotu.

19. Promocje i rabaty:
a) Imienna Karta Rabatowa – wydawana jest każdemu, chętnemu Klientowi Wypożyczalni. Uprawnia ona do korzystania z rabatów: szóste wypożyczenie -50%, dwunaste wypożyczenie gratis. Karta rabatowa ważna jest przez 3 lata, zarówno w okresie letnim, jak i zimowym. Dwie wypełnione Karty Rabatowe uprawniają do odebrania imiennej Karty Stałego Klienta.
b) Karta Stałego Klienta – wydawana jest Klientom, na których koncie odnotowano nie mniej niż 24 wypożyczenia sprzętu. Karta Stałego Klienta uprawnia do stałego rabatu w wysokości 15% na każdorazowe wypożyczenie sprzętu.
c) Rabaty dla grup – za wypożyczenie grupowe przyjmuje się grupę min. 10 osób. Ceny dla grup zależą od liczebności grupy i liczby dni wypożyczenia.
d) Przy wypożyczeniu sprzętu na min. 3 dni przysługuje zniżka na wypożyczenie.
e) Rabaty i promocje nie łączą się.

20. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Jeleniej Górze.

21. Wypożyczalnia ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy wypożyczenia sprzętu. Powyższe prawo oparte jest na art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami). Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na szczególną sytuację Klienta.

22. Dokonując wypożyczenia, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, spisanie/sczytanie czytnikiem okazanych dokumentów ze zdjęciem oraz zachowania tychże danych przez okres 30 dni od dnia wypożyczenia.

23. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. 1971 nr 27 poz. 252 z późniejszymi zmianami).

Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pomieszczenie wypożyczalni jest monitorowane.

 

 


NASZA OFERTA